Izhevskiy radiozavod

Number of units

33
Online
74
Total
DeviceDynamicTotal units
1TM4-200
2ST 270 TM00
3ST 21000
4ST 26000
5ST 270-1374