Wialon Languages

Language % translation
1Russian100%
2English100%
3German100%
4French100%
5Spanish100%
6Portuguese100%
7Greek100%
8Dutch100%
9Bulgarian100%
10Hungarian100%
11Romanian100%
12Slovak100%
13Slovenian100%
14Polish100%
15Croatian100%
16Macedonian100%
17Ukrainian100%
18Estonian100%
19Latvian100%
20Finnish100%
21Hebrew100%
22Chinese100%
23Arab100%
24Azerbaijani100%
25Armenian100%
26Mongolian100%
27Albanian100%
28Georgian100%
29Persian100%
30Indonesian100%
31Bosnian100%
32Kurdish100%
33Japanese100%
34Turkish100%
35Czech100%